Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Produktu vides deklarācija (EPD - Environmental Product Declaration) sniedz skaidru un konsekventu informāciju par jebkura produkta vai materiāla ietekmi uz vidi visā tā aprites ciklā. Produkta vides deklarācija tiek sagatavota saskaņā ar standartiem EN 15804 un ISO 14025, kas nosaka vienotu metodoloģiju produktu ietekmes uz vidi un cilvēku veselību novērtēšanai. Dzīves cikla novērtējums (Life Cycle Assessment - LCA) saskaņā ar ISO 14040 un 14044 ir rīks, lai EPD dokumentācija atbilstu atsauces standartiem.

EPD bieži izmanto zaļajā publiskajā iepirkumā un ēku ilgtspējas novērtēšanas sistēmu kā BREEAM, LEED vai DGNB gadījumā. EPD atbalsta pāreju uz zemu oglekļa emisiju tirgu, tieši salīdzinot dažādus materiālus un produktus. Tāpēc EPD veicina produktu atpazīstamību un konkurētspēju vietējā un starptautiskajā tirgū, atbalstot ilgtspējīgāku tirgus diferenciāciju.

SIA "Ekodoma" veic arī uzņēmuma CO2 pēdas nospieduma aprēķinu un izstrādā siltumnīcas efektu izraisošo gāzu protokolu (greenhouse gas protocol). Oglekļa pēdas nospiedums uzņēmumiem vai citām struktūrām raksturo uzņēmējdarbības efektivitāti vides jomā atkarībā no kopējā radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) apjoma CO2 ekvivalenta (CO2 ekv.) izteiksmē. Uzņēmums tiek definēts kā jebkurš SEG avota veids, kas saistīts ar privātpersonām, uzņēmumiem, organizācijām, apgabaliem, produktiem vai projektiem. Uzņēmuma CO2 pēdas nospiedoma aprēķins ir būtisks solis ceļā uz klimata neitralitātes mērķu noteikšanu un sasniegšanu.

SIA "Ekodoma" veic arī produktu dzīves cikla uzskaiti saskaņā ar jaunākajiem standartiem, ko izstrādājuši uzņēmumi, kas palīdz noteikt produkta pilna dzīves cikla emisijas un koncentrēt centienus uz jomām, kurās ir vislielākais SEG samazināšanas potenciāls.

Turklāt SIA "Ekodoma" var palīdzēt uzņēmumiem izstrādāt savus ilgtspējas ziņojumus/ESG ("environmental, social and governance" - vides, sociālās un pārvaldības politikas) ziņojumus/ziņojumu par atbildīgu uzņēmējdarbību, veicot būtiskuma novērtējumu, izmantojot konkrētas GRI ("The Global Reporting Initiative" - Globālā ziņošanas iniciatīva) sistēmas un citas ziņošanas struktūras kā "Ilgtspējas grāmatvedības standartu padome" ("Sustainability Accounting Standards Board", SASB) un "Darba grupa ar klimatu saistītai finanšu informācijas atklāšanai" ("Task Force on Climate-related Financial Disclosures", TCFD).

Kas ir produkta dzīves cikla novērtējums?

Dzīves cikla novērtējums (Life Cycle Assessment — LCA) ir plaši atzīta un labi definēta metodika, lai novērtētu produkta vai pakalpojuma ietekmi uz vidi visā tā dzīves ciklā. Veicot LCA tiek identificēti visi izejas un ieejas dati katrā produkta dzīves cikla posmā, proti no visu nepieciešamo izejvielu ieguves līdz to iznīcināšanai vai atkārtotai izmantošanai (sk. attēlu zemāk). Tas tiek paveikts izmantojot “no šūpuļa līdz kapam” ("cradle-to-grave") pieeju. Tādējādi iespējams novērtēt visu produkta ietekmi uz vidi visā tā vērtību ķēdē.

LCA metodoloģija ir standartizēta, nodrošinot tās uzticamību un pārredzamību. LCA metodiku standartizē pēc diviem starptautiskiem standartiem - ISO 14040:2006 un ISO 14044:2006.

LCA pirmais posms ir mērķa un darbības jomas apraksts, kas ietver pētījuma mērķu definēšanu un sistēmas robežu noteikšanu. Otrā fāze, ko sauc par izejas datu analīzi, apkopo katra dzīves cikla procesa izejas un ievades datus un apkopo tas vienotā sistēmā. Trešajā posmā, kas pazīstams kā dzīves cikla ietekmes novērtējums (Life-cycle impact assessment - LCIA), emisijas un resursi tiek grupēti atbilstoši to ietekmes kategorijām un pārveidoti par standarta ietekmes vienībām, lai padarītu tos salīdzināmus. Pēdējais posms ir inventarizācijas un ietekmes novērtējuma rezultātu interpretācija, lai atbildētu uz novērtējuma sākumā uzdotajiem jautājumiem.

LCA pieeja nodrošina instrumentu, kas spēj kvantitatīvi novērtēt konkrētu stratēģisko izvēļu un lēmumu iespējamo ietekmi uz vidi attiecībā uz produkta dizainu.

Cik izmaksās pakalpojums?

Abu pakalpojumu izmaksas ir atkarīgas attiecīgi no produkta vai uzņēmuma tipa, lieluma un ietveramo materiālu/procesu apjoma. Pirms izmaksu noteikšanas, tiek definēts pakalpojuma mērķis un ietveramās jomas. Pēc tam tiek sagatavots piedāvājums.