Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) ir procedūra, lai novērtētu paredzētās darbības ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Savukārt Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) ir procedūra, kas jāveic dažādiem valsts, reģionāla un vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem, kuru īstenošanai ir iespējama būtiska ietekme uz vidi vai īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību pieņem Vides pārraudzības valsts birojs.

Kādām darbībām nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu?

Darbības, kurām obligāti piemērojama IVN procedūra, ir norādītas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā.

Informācija par darbībām, kurām nepieciešams veikt Sākotnējo IVN atrodas  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikumā.

Ja paredzētajai darbībai nav nepieciešams Ietekmes uz vidi novērtējums, Valsts vides dienests izdod Tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”.

Kādām darbībām nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu?

Tādiem dokumentiem, kā teritorijas plānojumi, nozaru politikas pamatnostādnes, plāni un programmas u.c., kuru īstenošanai varētu būt būtiska ietekme uz vidi, tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Eiropas Savienības mērogā to nosaka Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EC “Par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu”. Šīs direktīvas prasības stratēģiskajam ietekmes uz vidi novērtējumam ir noteiktas likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un  Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

Kā notiek sadarbība ar EKODOMA?

Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumentiem to sagatavošanas laikā, pirms dokumenti tiek iesniegti pieņemšanai. Stratēģiskā novērtējuma process līdzīgi kā IVN process paredz  sabiedrības informēšanu un publisko apspriešanu, kā arī iespējas sniegt plānošanas dokumenta izstrādātājam savus ierosinājumus.

Eksperti

Anda Jēkabsone
Projektu vadītāja
+371 67323212