Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Latvijā un Eiropā ir sastopamas dažādas energosistēmas, taču to efektīva darbība ir atkarīga tieši no ilgtspējīgas energosistēmu izveidošanas, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Šāda pieeja prasa milzīgas investīcijas, tomēr, ja apsveram, ka energosistēmu attīstības plānošana ir ilgtermiņa plānošana un lielākai daļai energosektorā ieguldīto investīciju kalpošanas ilgums ir gadu desmiti, tad Ekodoma ar detalizētu energoplānu spēj pierādīt investīciju ekonomisko pamatotību.

Energoplānošana var tikt apskatīta kā iespēju analīze, kas ietver jautājumus par vispiemērotāko inženiertehnisko risinājumu izvēli šodien, rītdien un tālākā nākotnē, gan arī jautājumus par izvēlēto tehnoloģiju ekonomisko pamatojumu, aplūkojot iespējamos finansējamos avotus, bet arī analizējot ietaupījumus un projektu iekšējo peļņu. Energoplānam ir jāietver arī aprēķini, kas pamato minimālu ietekmi uz vidi priekšlikumu realizācijas gadījumā. 

Kāpēc jāveic energoplānošana?

Ar energosistēmas plānošanas palīdzību var atrisināt jau esošās energoapgādes problēmas un prognozēt potenciālās, kas var rasties nākotnē:

 • Energoapgādes drošība – tiek apskatīta esošā situācija un prognozēta nākotnes situācija, kas ļauj apzināt esošos un prognozēt nākotnes potenciālos klientus. Tātad ļauj izvēlēties pareizos energosistēmas konstruktīvos un darbības parametrus un novērst energoapgādes sistēmas efektīvas darbības traucējumus (dīkstāve, rezerves kurināmā iegāde, neefektīva energoavota izmantošana, utt.)
 • Energoresursu pieejamība – tiek apskatītas energoresursu izmantošanas iespējas (vai kurināmais ir vietējais, vai tas ir videi draudzīgs, ekonomiski izdevīgs, utt.)
 • Projekta rentabilitāte – ekonomiskā un socioekonomiskā analīze, ieviešot, pārbūvējot vai rekonstruējot energosistēmu, palīdz analizēt un izprast projekta izmaksas.
 • Gaisa kvalitāte un emisijas – energoplāna ietvaros tiek veikta ekoloģiskā analīze, kas dod iespēju izprast tehnoloģiskā risinājuma ietekmi uz apkārtējo vidi un ieviest dzīvē videi draudzīgākus risinājumus.
 • Ilgtspējīga attīstība - laikā, kad ES un Latvija izvirza arvien ambiciozākus mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanā, energoplānošana ir svarīgs instruments izvirzīto mērķu sasniegšanai, lai mazinātu enerģētisko atkarību un klimata pārmaiņas.
 • Cenas un tarifi – energoplānošana dod iespēju izvairīties no iespējamiem straujiem enerģijas tarifu pieaugumiem vai ekonomiski nepamatotu inženiertehnisku risinājumu ieviešanu.
 • Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos arvien vairāk uzņēmumu ir spiesti domāt, kā samazināt enerģijas izmaksas  un nodrošinātu savu pastāvēšanu.
 • Katrai pašvaldībai ir svarīgi izveidot un regulāri atjaunot enerģijas piegādes, sadales un lietošanas plānu, lai risinātu svarīgus, ar energoapgādes nodrošināšanu saistītus, jautājumus.

Kā notiek energoplānošanas analīzes process?

Lai energosistēmu plānošanu veiktu iespējami precīzāk, Ekodoma to organizē 3 līmeņos:

 • Nacionālajā līmenī;
 • Reģionālajā līmenī;
 • Vietējā – uzņēmuma vai ēkas līmenī.

Eksperti

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja Valdes locekle
+371 67323212
Līga Žogla
Līga Žogla
Projektu vadītāja
+371 67323212