Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

SIA „Ekodoma” piedāvā veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par nepieciešamo atskaites periodu un sagatavot Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu iesniegšanai valsts institūcijās.

Ja nepieciešams, mūsu eksperti sagatavos arī ikgadējos statistikas pārskatus (2-Gaiss; 2-Atkritumi, 2-Ūdens) un nodrošinās to iesniegšanu Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" elektroniskajā sistēmā.

Kā arī piedāvājam sagatavot atskaites un aprēķinus citos ar vidi un vides piesārņošanu saistītos jautājumos (dažādu mērījumu rezultātu novērtējums un salīdzinājums ar atļaujā iekļautajiem nosacījumiem, gada pārskatu iesniegšanai Vides pārvaldē sagatavošana, šķīdinātāju bilances sagatavošana, ķīmisko produktu inventarizācijas sagatavošana, ievesto ķīmisko vielu pārskata sagatavošana un iesniegšana VSIA LVĢMC u.c.).

 

Detalizētu informāciju par darbībām, kas tiek apliktas ar Dabas resursu nodokli varat iegūt Dabas resursu nodokļa likumā.

Ieskatu kārtībā, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, varat gūt Ministru kabineta noteikumos Nr. 404.

Kas ir dabas resursu nodokļa maksātāji?

Dabas resursu nodokļa likums nosaka, ka dabas resursu nodokļa maksātājs ir persona, kura:

1) ir saņēmusi vai tai saskaņā ar vides aizsardzības vai zemes dzīļu izmantošanas normatīvajiem aktiem bija pienākums saņemt vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto atļauju, licenci vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu un kura Latvijas Republikas teritorijā, kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā:

 • iegūst ar nodokli apliekamus dabas resursus;
 • realizē ar nodokli apliekamus dabas resursus, kas iegūti tādā saimnieciskajā darbībā, kura neattiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi no zemes dzīlēm;
 • izmanto zemes dzīļu derīgās īpašības, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes;
 • emitē vidē ar nodokli apliekamas piesārņojošas vielas vai apglabā atkritumus;
 • emitē vidē siltumnīcefekta gāzes no stacionāras tehnoloģiskas iekārtas, kurā tiek veikta viena vai vairākas likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības (arī tādas piesārņojošas darbības, kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētos rādītājus);
 • lieto ūdens resursus elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā, kuras hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir mazāka par diviem megavatiem;
 • emitē atmosfērā siltumnīcefekta gāzes, veicot likuma "Par piesārņojumu" 1.1 pielikumā noteiktās aviācijas darbības;

2) kas pirmās Latvijas Republikas teritorijā: 

 • realizē, vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces (eļļas, riepas, akumulatorus, baterijas u.c.);
 • realizē vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto elektriskās vai elektroniskās iekārtas.
 • realizē preces iepakojumā;
 • savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumā iegādātas preces;
 • sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja;
 • sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus.

Eksperti

Anda Jēkabsone
Projektu vadītāja
+371 67323212