Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka lielākajai daļai ražošanas uzņēmumu un atsevišķiem pakalpojumu nozaru uzņēmumiem ir nepieciešams saņemt piesārņojošās darbības atļaujas. Piesārņojošās darbības atļauju izsniedz Valsts vides dienesta Reģionālā vides pārvalde atbilstoši plānotās darbības reģionam. Atļaujā tiek noteikti piesārņojošās darbības limiti un ziņošanas kārtība par uzņēmuma darbības rezultātā radīto ietekmi uz apkārtējo vidi.

Ņemot vērā nosacījumu, ka atļaujas saņemšanai ir nepieciešams sagatavot visaptverošu un padziļinātu iesniegumu par visa veida vides ietekmes aspektiem, kādus uzņēmums var veidot savā darbībā, nereti uzņēmumam ir ieteicams vērsties pie ekspertiem, kas specializējušies šādu iesniegumu sagatavošanai.

Savā līdzšinējā pieredzē SIA „Ekodoma” ir sadarbojusies ar vairāk kā 100 uzņēmumiem, lai sagatavotu iesniegumus A, B un C piesārņojošo darbību atļauju saņemšanai. Kā arī šī sadarbība turpinās, kad nepieciešams veikt papildinājumus vai grozījumus esošajās atļaujās un kad nepieciešamas sagatavot atskaites vides institūcijām.

Kam šādas atļaujas tiek piemērotas?

Darbības, kurām nepieciešama piesārņojošās darbības atļaujas ir aprakstītas likumā „Par piesārņojumu” ( A kategorijas gadījumā) un MK noteikumos Nr.1082 (B un C kategorijas darbībām, 1. un 2. pielikums).

Dotajos normatīvajos aktos ir uzskaitītas visas darbības un procesi, kas tiek uzskatīti par potenciāli piesārņojošiem un tādēļ tiem jāpievērš paaugstināta uzmanība, ko veic Valsts vides dienests.

Kāpēc ir nepieciešama šāda atļauja?

Būtiskākais aspekts saistībā ar piesārņojošās darbības atļaujām ir tas, ka bez tās nedrīkst uzsākt paredzēto darbību. Tikai pēc tam, kad ir informēta Reģionālā vides pārvalde un no viņu puses ir saņemts akcepts plānotajai darbībai (izsniegta atļauja), drīkst uzsākt praktisku darbību.

Kā notiek atļaujas saņemšanas process?

Atļaujas saņemšanas procesu iespējams sadalīt vairākos posmos:

 1. Iesnieguma sagatavošana;
 2. Iesnieguma iesniegšana un tā izvērtēšana Reģionālajā vides pārvaldē;
 3. Iesnieguma apstiprināšana vai nepieciešamība iesniegumā veikt precizējumus un iesniegt atkārtoti;
 4. Iesnieguma pieņemšana – atļaujas sagatavošanas process Reģionālajā vides pārvaldē;
 5. Atļaujas saņemšana.

Kādi ir galvenie dokumenti, kas jāiesniedz?

 • Visaptverošs iesniegums ar pielikumiem, kas apraksta uzņēmuma darbību un sniedz informāciju par plānotajām piesārņojošajām darbībām. Pielikumos tiek iekļauta informācija, kas pamato iesniegumā norādīto un aprakstīto (tehnoloģisko procesu apraksti, iekārtu pases, teritorijas plāns, dažādu sadarbības līgumu kopijas un daudzi citi).
 • Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts (ja uzņēmumā veidojas piesārņojošo vielu emisija gaisā). Šāds limitu projekts ļauj novērtēt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo atmosfēras piesārņojumu, salīdzinot to ar valstī noteiktajiem robežlielumiem. Ja robežlielumi netiek pārsniegti, plānotā darbība ir atbalstāma un šis ir viens no nosacījumiem, lai atļauja tiktu izsniegta.

Ar kādām izmaksām jārēķinās?

Katrs gadījums ir individuāls un ir nepieciešams iepazīties ar situāciju pirms sagatavot piedāvājumu. To vislabāk ir veikt satiekoties un izrunājot visas vēlmes, sniedzot arī ieskatu potenciālajā sadarbībā.

Bez mūsu pakalpojumiem jārēķinās arī ar valsts nodevas samaksu, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.666 „Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”:

 1. Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu A kategorijas piesārņojošai darbībai ir 853,72 euro.
 2. Valsts nodevas apmērs par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu ir 569,15 euro.
 3. Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu B kategorijas piesārņojošai darbībai ir 362,83 euro.
 4. Valsts nodevas apmērs par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu ir 249,00 euro.

Valsts nodeva tiek maksāta pirms atļaujas saņemšanas A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai vai lēmuma paziņošanas par atļaujas nosacījumu pārskatīšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai.

Plašāka informācija par valsts nodevu kontiem pieejama VVD tīmekļa vietnē sadaļā "Pakalpojumi"

Kāda ir atšķirības starp A, B un C kategorijām?

Zem šiem burtiem iekļauts paredzamais ietekmes uz vidi būtiskums, kur A kategorijas piesārņojošās darbības ir liela mēroga darbības, kurām raksturīga ievērojama piesārņojošā darbība un augstākas prasības pret vides aspektiem, bet B kategorijas ir relatīvi mazāki uzņēmumi un ir nedaudz zemākas prasības attiecībā pret vides piesārņojumu. C kategorijas piesārņojošās darbības ir nelielu jaudu uzņēmumi, kuriem atļaujas saņemšana (apliecinājuma saņemšana) ir salīdzinoši vienkāršota, jo paredzamās ietekmes uz vidi ir mazas vai niecīgas.

Vai atļauja nepieciešama jaunai vai esošai darbībai (atjaunošana, grozījumi)?

Būtiski ir izdalīt divas situācijas saistībā ar piesārņojošās darbības atļauju izsniegšanu. Viens gadījums ir tad, kad tiek uzsākta jauna darbība, un otrs gadījums, kad esošai darbībai nepieciešama atļaujas aktualizēšana un/vai grozījumu ieviešana.

1. Jaunai darbībai

Plānojot jaunu darbību saistībā ar vides aspektiem, nepieciešams izvērtēt:

 • Vai plānotā darbības vieta atbilst atļautajai izmantošanai?
 • Vai plānotajai darbībai ir jāveic ietekmes uz vidi izvērtējums?
 • Vai plānotajai darbībai ir jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums?
 • Vai plānotajai darbībai nepieciešams sagatavot iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai?

Tikai pēc tam, kad ir atbildēts uz šiem jautājumiem un ir veikta atbilstošā procedūra, iespējams sagatavot iesniegumu A, B vai C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.

2. Esošai darbībai (ar spēkā esošu piesārņojošās darbības atļauju)

Jau esošai darbībai piesārņojošās darbības atļaujas aspekti kļūst svarīgi, kad ir nepieciešams aktualizēt vai veikt grozījumus, paredzot jaunas darbības jaudas, jaunas ražošanas iekārtas un citus aspektus. Šādos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt izmaiņu būtiskumu un sagatavot jaunu iesniegumu būtisku izmaiņu gadījumos vai iesniegt iesniegumu grozījumiem, kurā norāda tikai informāciju, kas tiešā veidā saistāma ar grozījumu būtību (relatīvi vienkāršāks un ātrāks process).

Kas notiek, kad atļauja ir saņemta?

Bieži saskaramies ar situāciju, kad uzņēmums, saņemot atļauju, uzsāk veiksmīgu darbību, bet piemirst, ka piesārņojošā atļauja uzliek atbildību regulāri veikt monitoringu veiktajai darbībai un regulāri iesniegt ziņojumus un pārskatus Vides pārvaldē.

Tādēļ vienmēr rekomendējam uzņēmuma atbildīgajai amatpersonai iepazīties ar atļaujas saturu un uzreiz konsultēties ar mums par tālāko rīcību, lai neveidotos pārpratumi nākotnē saziņā ar vides inspektoriem un Valsts vides dienestu.

Papildus mēs arī piedāvājam veikt atļaujas nosacījumu uzraudzību un izpildi, lai uzņēmums var turpināt savu pamatdarbību un mazāk satraukties par procedūrām un termiņiem, kas saistāmi ar ziņošanu un ziņojumu sagatavošanu vides institūcijām.

Eksperti

Anda Jēkabsone
Projektu vadītāja
+371 67323212

Mūsu klienti