Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Pr, 06/29/2020 - 08:55

Eiropas Savienība ir noteikusi mērķi – līdz 2030. gadam enerģijas patēriņam ir jāsamazinās par 32,5% un ilgtermiņā līdz 2050. gadam ir jāpanāk enerģētikas un ēku sektora dekarbonizācija. Šī pāreja prasīs krasas izmaiņas mūsu ēku un enerģētikas infrastruktūrā. Tai nepieciešama enerģētikas un klimata politikas tā arī pašu tehnoloģiju attīstība. Energoefektivitātes pakalpojumi spēj palīdzēt sasniegt šos mērķus kā publisko, komerciālo tā arī daudzdzīvokļu ēku sektoros. Parasti ESKO uzņēmumi spēj palīdzēt kā ieviest pašus energoefektivitātes pasākumus tā arī tos finansēt garantējot noteiktu rezultātu un uzņemoties par to atbildīgu ilgtermiņā.

Apvārsnis 2020 atbalstīta projekta QualitEE ietvaros tika izstrādāti vairāki atbalsta instrumenti jaunu projektu attīstībai un kopumā realizēti 28 energoefektivitātes projekti 11 ES valstīs. Projekta kopējais mērķis bija palielināt investīcijas energoefektivitātes pakalpojumos ēku sektorā Eiropas Savienībā un uzlabot uzticību ESKO pakalpojuma sniedzējiem. QualitEE konsorcijā sastāv no 12 organizācijām no 18 dažādām ES valstīm, ekspertu konsultatīvās padomes, iekļaujot ekspertus no Eiropas standartizācijas komitejām CEN/CENELEC, un 59 atbalstītāji no galvenajām finansētāju institūcijām, valdību iestādēm, tirdzniecības apvienībām un sertificēšanas iestādēm. Lai sasniegtu noteiktos mērķus, ir izstrādāti kvalitātes novērtēšanas kritēriji un veikts tirgus pētījums attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām. Strādāts pie 28 energoefektivitātes projektiem, lai testētu izstrādātos projektu kvalitātes kritērijus un vadlīnijas.

Šogad, trīs dienu garumā, no 17. līdz 19. jūnijam, norisinājās projekta QualitEE gala konference “Augstas kvalitātes energoefektivitātes pakalpojumu tirgus attīstīšana — elastīgs piegādes modelis, kas ir ideāli piemērots ātrai pārejai uz neto nulles līmeni”. Tā norisinājās tiešsaistes formātā trīs sesiju garumā. Šajā konferencē tika pētītas iespējas un rezultāti, kas gūti QualitEE projektā.

Pirmā diena sākās ar Lelde Kiela Vilumsone prezentāciju par Energoefektivitātes pakalpojumu potenciālu ceļā uz neto nulles patēriņu. Tajā tika aprakstīti ES mērķi, to sasniegšanas izaicinājumi un šķēršļi, kā arī nepieciešamās investīcijas un konkrētāk par energoefektivitātes pakalpojumu lomu šo mērķu sasniegšanai. Diena turpinājās ar Jana Szomolányiová un Jaroslav Maroušek prezentāciju par to, kāds ir pašreizējais energoefektivitātes pakalpojumu tirgus stāvoklis Eiropā un kādas ir iespējas palielināt projektu skaitu. Prezentācija sniedz ieskatu energoefektivitātes pakalpojumu tirgus aptaujas rezultātos, kas tika veikta 2019. gadā un apvēra 173 energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējus no 15 Eiropas valstīm, un šo rezultātu salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu rezultātiem.

Pirmās dienas ieraksts ir pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=RHInzfVUAFg 

Otrā diena sākās ar Klemens Leutgöb prezentāciju par to kādi instrumenti ir nepieciešami, lai veicinātu pieprasījumu energoefektivitātes pakalpojumos. Šajā prezentācijā tika turpināts analizēt tirgus aptaujas rezultātus ar fokusu uz galvenajiem šķēršļiem, kas galvenokārt bija uzticības trūkums ESKO pakalpojumu sniedzējos. Kā šķēršļa risinājums tika iepazīstināta QualitEE ietveros izstrādāta kvalitātes nodrošināšanas shēma, kas ietver kritērijus iepirkumu un tehniskās un finansiālās kvalitātes novērtēšanai.
Stāstījumu par pilotprojektiem turpināja Agris Kamenders no SIA Ekodoma. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar projektiem, kas jau ir īstenoti, izmantojot QualitEE projektā ietvaros izstrādātos instrumentus.

Otrās dienas ieraksts ir pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=gRoq-Dt2FHA

Trešā diena sākās ar Rodrigo Morell prezentāciju par to kā iespējams veicināt uzticēšanos energoefektivitātes pakalpojumiem. Prezentācija aprakstīja procesu aiz nacionālo kvalitātes nodrošināšanas shēmu izstrādes, galvenos vērā ņemtos faktorus un projektā iesaistīto valstu shēmu aprakstus. Par šo tēmu turpināja stāstīt Monika Auer, kas ir Austrijas tehnoloģiju un vides biedrības (DECA) valdes pārstāve. DECA ir Austrijas energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas shēma un par to arī tika stāstīts šajā prezentācijā.

Trešās dienas ieraksts ir pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=tpmQXvpYzNs

Kā jau tika minēts, QualitEE projekta pārstāvis no Latvijas ir uzņēmums SIA Ekodoma. SIA Ekodoma bija atbildīga par visu iesaistīto valstu pilotprojektu koordināciju, novērtēšanu un rezultātu apkopojumu. Lai pārbaudītu izstrādātos kvalitātes kritērijus un kvalitātes nodrošināšanas shēmas, tika iesaistīti 28 pilotprojekti no 11 ES valstīm, kuri aptvēra plašu energoefektivitātes pakalpojumu klāstu. Kopumā projekti aptvēra:

  • Investīcijas 33 miljonu eiro apmērā
  • Enerģijas ietaupījumus 33 GWh apmērā
  • CO2 emisiju ietaupījumus vairāk kā 9 200 tonnu gadā apmērā

Projekta QualitEE partneri sniedza atbalstu pilotprojektu klientiem, piegādātājiem un koordinatoriem, lai tie spētu korekti izmantot projekta ievaros izstrādātās vadlīnijas projekta iepirkumu izstrādei un projekta īstenošanai. Lai novērtētu izstrādāto kritēriju pielietošanu, tika veikta pilotprojektos iesaistīto pušu aptauja. Aptauju rezultāti tika apkopoti, lai novērtētu, cik labi ir saprotami kritēriji un cik viegli tos ir piemērot. Rezultāti ir palīdzējuši uzlabot pamatnostādnes un informēt uzņēmumus par kvalitātes nodrošināšanas shēmām.

Visu pilotprojektu ziņojumi, kuros ir apkopoti galvenie projektu fakti, tehniskās detaļas un atsauksmes par kvalitātes kritēriju piemērošanu ir publicēti šeit.

Šādā veidā tiek nodrošināta iespaidīga datu bāze ar dažādiem projektiem no visas Eiropas, sākot ar projektiem no 5 000 eiro apmērā apgaismojuma nomaiņai līdz 8,5 miljonu eiro lielām investīcijām ēku visaptverošai atjaunošanai.