Skip to main content

You are here

Ziņojuma „Videi draudzīgo tehnoloģiju (VDT) pielietošanas potenciāls Rīgas plānošanas reģionā (RPR) 2014.–2020.gadā” darba uzdevums ir analizēt VDT potenciālu Rīgas plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā. Ziņojuma ietvaros pētījuma autori ir pieņēmuši, ka VDT ir visi tie tehnoloģiskie risinājumi un pasākumi, kas ļauj mazināt slodzi uz vidi un klimatu.

Videi draudzīgas tehnoloģijas pasaulē, Latvijā un RPR attīstās trīs virzienos:

 1. Atjaunojamo energoresursu (AER) ražošanas un izmantošanas jomā;
 2. Ekoefektivitātes, galvenokārt energoefektivitātes paaugstināšanas un tīrākas ražošanas progresīvu metožu izstrādes un ieviešanas pasākumu risināšanā;
 3. Videi draudzīgu tehnoloģiju virzienā, kas ir saistīts ar zaļo produktu ražošanu.

Trešais virziens ir saistīts ar jaunu inovatīvu produktu ražošanu, un tas ir jebkuras jaunas ražotnes svarīgs nosacījums, tāpēc ziņojumā lielāka uzmanība ir pievērsta pirmajiem diviem virzieniem.

VDT ieviešanas koncepcija ietver vides piesārņojuma samazināšanas pasākumu kompleksu un tā ir svarīga gan reģiona, gan arī novada un uzņēmuma līmenī. Prioritārs vienmēr ir tehnoloģiskais risinājums, kas piedāvā vides piesārņojuma cēloņu likvidēšanu vai to ietekmes samazināšanu. Tikai pēc tam, kad ir aplūkotas visas iespējas nepieļaut vides piesārņojuma avotu veidošanos, var risināt seku likvidēšanu.

Ziņojumā aprakstīti autoru piedāvātie 10 VDT risinājumu labas prakses piemēri RPR. Katrs piemērs atbilst vienam no 10 ilgtspējīgas attīstības virzieniem, kas raksturo VDT dažādos aspektus Latvijā un RPR:

 • Industriālā simbioze – kokapstrādes uzņēmumi Inčukalnā
 • Elektroenerģijas ražošana no Saules enerģijas – Duntes muiža
 • Šķeldas katlu māja ar kondensatoru – SIA „Tukuma Siltums”
 • Šķeldas koģenerācija – AS „Rīgas Siltums”
 • Biogāzes ražošana – Krimuldas nov., SIA „Ekorima”
 • Siltuma sūknis ar jūras siltumu – Salacgrīva
 • Vēja elektroenerģija – Ainažu vēja parks
 • Hidroelektrostacija – Bikstupes mazā HES
 • Kombinētais atjaunojamo energoresursu risinājums – Kr.Barona iela 2a, Sigulda
 • Energoefektivitāte rūpniecības uzņēmumā – SIA „TTS-AVIO”

Visperspektīvākās idejas nākotnes projektiem RPR ir saistītas ar biomasas un Saules enerģijas izmantošanu, kā arī visiem projektiem, kuri saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanu. Piesardzīgi jāizvērtē siltuma sūkņu projekti, jo līdz šim tie realizēti bez saražotās siltumenerģijas un patērētās elektroenerģijas uzskaites.

...

List of authors
D. Blumberga, M. Rošā, L. Žogla, K.Zvaigznītis
Type
Scientific publication
Language
Latvian
Pages
80
Year published
2013

Staff involved

Marika Rošā
Project manager Board member
+371 67323212
Līga Žogla
Līga Žogla
Project manager
+371 67323212